Renovering - vejen til et mere grønt Danmark

Byggebranchen spiller en central rolle i den politiske dagsorden

Den danske regering har som vision at blive uafhængig af kul, olie og gas i år 2050 og har iværksat flere energibesparende tiltag for at realisere denne målsætning. Alene energiforbruget i eksisterende bygninger udgør næsten 40 % af det samlede årlige energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget spiller en afgørende rolle for, at Danmark kan realisere drømmen om at blive fuldstændig uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050

Den danske regering har som vision at blive uafhængig af kul, olie og gas i år 2050 og har iværksat flere energibesparende tiltag for at realisere denne målsætning.

karsten-wurth-inf1783-55271

I tråd med regeringens udspil kan byggebranchens rolle som en nøglespiller ikke understreges nok[1]. Arkitekter, entreprenører og øvrige aktører i byggebranchen har en væsentlig position, når det kommer til indfrielse af den bæredygtige dagsorden. Data taler for sig selv:

Hvert år øges den danske bygningsmasse med omtrent 1 %, hvorfor nybyggeri kun kan siges at udgøre en meget lille del af den samlede danske bygningsmasse. Det er naturligvis afgørende, at der vælges fremtidssikre løsninger i forbindelse med både nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger, men et øget fokus bør især rettes mod de eksisterende bygninger. Innovation i byggeriet handler ikke udelukkende om at være nyskabende, men også om at videreudvikle det, der allerede eksisterer. Effektivisering af boliger og bygninger generelt kan bl.a. ske ved forbedret isolering, udskiftning af ineffektive vinduer eller ændring af bygningens opvarmningsmetode.

”Konstruktivt kan det blive nødvendigt at eftervise bygningens statik på ny, såfremt de nye energitekniske løsninger ændrer belastningsforholdene på byggeriet. I nogle sammenhænge vil det kræve forstærkninger til den eksisterende konstruktion for at imødekomme de ønsker, der stilles til bygningen.”

– siger Burak Demirci, konstruktionsingeniør og afdelingsleder hos AB Clausen A/S.

Generelt kan der være mange årsager til at igangsætte et renoveringsprojekt, men overordnet set handler det dog altid om at forbedre bygningens nuværende forfatning, så den følger med tidens standarder. Det kan ske ved en løbende vedligeholdelse, hvor flere bygningsdele repareres eller udskiftes, eller det kan ske ved en tilbygning eller en mere omfattende omdannelse, hvor nye rum eller funktioner skabes.

5 billioner kroner

I 2012 opgjorde Skat den samlede værdi af eksisterende boliger og bygninger i Danmark til at være 5 billioner kroner. Opgørelsen fra Skat underbygger værdien af de eksisterende bygninger og giver anledning til, at der skal værnes om denne dyre, fælles investering i form af god renovering. Det er vigtigt for samfundet, at den eksisterende bygningsmasse vedligeholdes i tide, så det ikke unødigt bliver dyrere at rette op på bygningens eventuel dårlige tilstand.

Fasangaarden4030ThomasRahbek500

Byggebranchen spiller en central rolle i den politiske dagsorden

Det er vigtigt for samfundet, at den eksisterende bygningsmasse vedligeholdes i tide, så det ikke unødigt bliver dyrere at rette op på bygningens eventuel dårlige tilstand.

.

”I AB Clausen er der en naturlig kultur for at være involveret i renoveringsprojekter, da vi mener, at vi som rådgivende ingeniører og med vores viden har en pligt til at værne om de eksisterende bygninger i Danmark. Med god renovering kan vi sikre, at forbedringerne vil gavne samfundet generelt. Et godt eksempel på en velovervejet renovering er omdannelsen af den gamle postcentral i København til et stort 5-stjernet hotel, idet der skabes en ny bydel med masser af liv, caféer og kultur, som vil tilgodese en bred skare af personer.”, siger Burak Demirci.

Renovering er ofte kendetegnet ved, at der skabes bygninger med bedre egenskaber og når bygningens indeklima og komfort forbedres, øges livskvaliteten. En god renovering kan dog også omfatte ændringer af bygningens grundlæggende størrelse og anvendelse, hvor især ældre bygninger er karakteriseret ved, at køkken og baderum er for små og ikke følger nutidens standarder. Når bygningens kvadratmeter er dårligt udnyttede og planløsningen eksempelvis ikke tilgodeser familielivet, kan boligen blive uegnet og være medvirkende til, at livskvaliteten daler. Med en god renovering kan pladsmanglen opvejes ved inddragelse af eksempelvis trapperum eller uudnyttede tagetager, samt ved etablering af altaner eller tagterrasser. God renovering kan derved give brugerne af bygningen en øget daglig glæde af boligens rum, men også være medførende til forbedring af belastede boligområder og dermed præge samfundet på positiv vis.

”Når nye rum inddrages som bolig, er det vigtigt at spørge konstruktionsingeniøren til råds, idet belastningsforholdene ændrer sig. En uudnyttet tagetage bliver typisk anvendt til opbevaring af personlige ejendele og når disse rum bliver omdannet til boliger, skal det undersøges, om de bærende konstruktioner kan modstå den øgede last fra en bolig. Særligt kan ingeniøren komme på prøve, når bygningens stabilitet skal eftervises på ny, idet gældende standarder skal overholdes, og ligeledes kan der opstå udfordringer i forbindelse med forankringer til de eksisterende bygningsdele.”

– siger Burak Demirci og fortsætter:

”AB Clausen er kendt for sin viden inden for renoveringsprojekter og har stor erfaring med at omdanne en eksisterende bygning, så den tjener et nyt formål. På Bremerholm i København har AB Clausen bl.a. fungeret som rådgiver i forbindelse med omdannelsen af en tidligere transformerstation til et 5-stjernet hotel, hvor bl.a. bygningens statik og brandforhold minutiøst er blevet gennemgået.”

Ud over at renovering er godt for økonomien og samfundet, handler det i høj grad også om miljøet – om energiforbruget. Brugen af nye materialer kan resultere i udledning af store mængder CO2, hvorfor det er godt for miljøet at renovere og genbruge eksisterende bygninger. Derved skabes der et mere bæredygtigt ressourceforbrug. Klimaforandringer er et vigtigt tema i dagens verden, hvor endnu grønnere bygninger, nybyggeri såvel som god renovering, skal bidrage til målet om at skabe et grønnere Danmark.

[1] Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi, Regeringen, februar 2011

 

Viden er vejen til den bedste rådgivning

Burak Demirci

Har du spørgsmål til afdelingsleder og ansvarlig for AB Clausen Academy, Burak Demirci, kan han kontakte direkte på tlf.: +45 2830 0389 eller via mail bkd@abclausen.dk

Burak