IKT-ledelse - noget nyt under solen?

Hvad er IKT?

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) anvendes i mange brancher og dækker i sin alsidighed over enhver proces hvor der udveksles/overføres data mellem to parter. Man kan derfor med rette sige, at IKT har sit grundlag i den digitale verden og navnets oprindelse stammer da også fra det velkendte ord Informationsteknologi (IT). Når man bevidst indfører en ny betegnelse er det fordi, at man med den nye betegnelse ønsker at tydeliggøre, at man i dag forventer mere end at kunne aflæse et given datasæt. Moderne projekter kræver et kommunikationsgrundlag der inkluderer opsamling, behandling, udnyttelse og tilbagemelding mellem de involverede parter.

Byggebranchen

IKT i byggebranchen handler derfor om at lave en klar strategi for hvordan man håndterer data under udviklingsprocessen og udførelsen, en vejledning for datastruktur samt hvilke digitale værktøjer der anvendes for de forskellige faggrupper. Byggeri er ofte kendetegnet ved at have en længerevarig udviklingsproces med flere aktører, der ikke nødvendigvis har nærmere kendskab til hinanden. Og med en vekslende til- og frakobling til projektet er det vigtigt at vi sikrer en tværfaglig udveksling der ikke resulterer i datatab eller anden fejlkilde introduceres.

Når vi i byggebranchen snakker om data er det mere end den kerne bygningsdokumentation rådgivere udarbejder for hhv. kommunal godkendelse og senere udførelse, men også den specifikke drift- og vedligeholdelsesdokumentation for alle bygværk der sikrer, en på sigt, økonomisk korrekt drift af byggeriet. Og dertil de mange aftaler, vurderinger og korrespondancer der uundgåeligt opstår.

IKT-aftalen bliver derfor et retningsgivende grundlag for hvordan samarbejdet forudsættes, hvordan vi kommunikerer og dokumenterer vores aftaler. I IKT-aftalen fastsættes hvilke dele af det digitale miljø den enkelte part har ansvar for og hvilke parter der skal kunne udveksle information mm. IKT-aftalen skal således ses som et tillæg til projekteringsaftalen.

Hvorfor IKT    

Når retningslinjerne for et samarbejde tydeliggøres er det samtidig også her man som bygherre har mulighed for at få tydeliggjort hvilke data der anses for at være vigtige og hvordan denne data bruges efter byggeriet er færdigt. Man kan dermed fokusere projektteamet i den retning hvor der er størst værdiskabelse. Når der fra start er defineret et klart mål og en dertilhørende vejledning for hvordan målet kan opnås, har vi, ved relativt simple midler, mulighed for at skabe gunstige forhold for en forøget produktivitet og en bedre udnyttelse af ressourcerne.

IKT i praksis

I praksis står IKT ledelse for at overskueliggøre de mange processer der gennemgås for at et projekt kan gå fra idé til færdig aflevering. Dette gøres i tæt dialog med bygherre hvor rådgivningen skal stille skarpt på hvordan man styrer rådgiverteamet i den rigtige retning i henhold til dokumentationsudarbejdelsen og efterfølgende løbende at kontrollere, at retningslinjerne overholdes af alle parter. Det er IKT-ledelsens opgave at strukturere samarbejdet.

Bygningskonstruktør og IKT- projektleder Martin Møller-Hansen forklarer: “IKT-ledelse er ikke en ny opfindelse og opgaven har i sin grundform eksisteret de sidste 60 år. Når der de seneste år er stigende fokus på opgaven er det dels fordi en ellers meget konservativ byggebranche er ved at få øjnene op for fordelende ved at bruge de mange digitale værktøjer der stilles til rådighed på markedet i dag. Men også fordi der fra de professionelle bygherres side er en stigende interesse for at optimere byggeriet samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse”.  Dette gøres dels ved at indføre Building information modeling (BIM) projektering hvor der gøres brug af digitale informations modeller. – Her udarbejdes bygningen i en 3D model, hvor alle bygningens objekter har en geometri, der efterfølgende kan tilknyttes parameter som f.eks. materialer, klassifikationer, funktion m.v. Dette stiller store krav til alle parter i projektteamet, hvordan parameter håndteres, tydelige faggrænser og ansvarsområder. “Med en kompleks digital værktøjskasse kræver moderne projekter en korrekt styring, der resulterer i et stærkt kommunikationsgrundlag for alle parter, og en model der kan følge bygningen igennem hele dens levetid” – afslutter Martin.

AB Clausen anvender IKT og 3D modellering. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere information er du meget velkommen til at kontakte Martin Møller-Hansen på mh@abclausen.dk eller via telefon 7196 5501